Haryanto, A. I., A. A. Gani, G. Ramadan, G. Samin, I. Fataha, and S. S. Kadir. “Shooting Athlete Mental Training”. JUARA : Jurnal Olahraga, Vol. 6, no. 1, Feb. 2021, pp. 133-45, doi:10.33222/juara.v6i1.1188.