Haryanto, A. I., Gani, A. A., Ramadan, G., Samin, G., Fataha, I. and Kadir, S. S. (2021) “Shooting Athlete Mental Training”, JUARA : Jurnal Olahraga, 6(1), pp. 133-145. doi: 10.33222/juara.v6i1.1188.