Sapika, Sapika, Rasyidah Jalil, Wahyuni Ulpi, and Nurwahidin Hakim. 2023. “Age 6-9 Years: Nutritional Status on Children’s Physical Fitness”. JUARA : Jurnal Olahraga 8 (1), 52-62. https://doi.org/10.33222/juara.v8i1.2590.