Saputra, Yudha Munajat, Sandey Tantra Paramitha, and Muhammad Gilang Ramadhan. 2021. “Supervisor Perception of Virtual-Based Supervision Development for Physical Education Teachers”. JUARA : Jurnal Olahraga 7 (1), 39-48. https://doi.org/10.33222/juara.v7i1.1428.