HARYANTO, A. I.; GANI, A. A.; RAMADAN, G.; SAMIN, G.; FATAHA, I.; KADIR, S. S. Shooting Athlete Mental Training. JUARA : Jurnal Olahraga, v. 6, n. 1, p. 133-145, 5 Feb. 2021.