Haryanto, A. I., Gani, A. A., Ramadan, G., Samin, G., Fataha, I., & Kadir, S. S. (2021). Shooting Athlete Mental Training. JUARA : Jurnal Olahraga, 6(1), 133-145. https://doi.org/10.33222/juara.v6i1.1188