[1]
Haryanto, A.I., Gani, A.A., Ramadan, G., Samin, G., Fataha, I. and Kadir, S.S. 2021. Shooting Athlete Mental Training. JUARA : Jurnal Olahraga. 6, 1 (Feb. 2021), 133-145. DOI:https://doi.org/10.33222/juara.v6i1.1188.